Meteen naar de content

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Welkom bij fitage.nl (de "website"). Deze gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst (de "overeenkomst", “algemene voorwaarden” of "gebruiksvoorwaarden") tussen u en FITAGE B.V. ("FITAGE," "wij" of "ons") die van toepassing is op uw gebruik van de website, inclusief uw aankoop en gebruik van FITAGE-producten (“product” of "producten") via de website of online marktplaatsen, de mobiele FITAGE app en uw gebruik van de door FITAGE beheerde sociale mediapagina's (samen de "diensten"). Door u te registreren als gebruiker van een App of Product of door de diensten op enige wijze te bezoeken of te gebruiken accepteert u deze algemene voorwaarden. Indien u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of enig deel daarvan, dient u geen gebruik te maken van onze diensten.

 

Privacybeleid & Cookies

Door de diensten te gebruiken, verklaart u dat u de privacyverklaring van FITAGE (de "privacyverklaring" of het "privacybeleid"), dat door middel van verwijzing in deze overeenkomst is opgenomen, hebt gelezen en begrepen en ermee instemt. De privacyverklaring is beschikbaar op https://fitage.nl/pages/privacy-policy.

 

Zoals nader uitgelegd in de privacyverklaring, maakt de website gebruik van cookies om bepaalde informatie van u te verzamelen. Door de diensten te gebruiken en in te stemmen met deze overeenkomst, stemt u in met het gebruik van cookies door FITAGE B.V. in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid.

 

Aansprakelijkheid

Door de diensten te openen en/of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent, en anderszins wettelijk bevoegd bent om een overeenkomst aan te gaan onder de toepasselijke wetgeving. Indien u de diensten gebruikt namens een bedrijfsentiteit, verklaart en garandeert u verder dat u bevoegd bent om te handelen en de overeenkomst aan te gaan namens die bedrijfsentiteit.

 

Aankopen & betalingen

Indien u een product koopt via de website, dient u uw factuur- en verzendgegevens en informatie over uw krediet- of betaalpas (elk, een "betaalpas") op te geven, zodat wij de kosten in verband met uw aankoop in rekening kunnen brengen. U verklaart en garandeert dat u de geautoriseerde rekeninghouder bent van alle betaalkaarten die u via de diensten indient en u stemt ermee in dat FITAGE het recht heeft uw betaalkaart te belasten voor de kosten van de producten en alle belastingen, verzend- en administratiekosten die u bij uw aankoop worden medegedeeld.

 

Indien u niet volledig tevreden bent met een door u op de website gekocht product, kunt u het product binnen dertig (30) dagen na de datum van uw aankoop aan FITAGE retourneren voor een terugbetaling. U kunt een dergelijke terugbetaling aanvragen en regelen door contact met ons op te nemen via de website of via de desbetreffende derde partij waar u het product heeft gekocht. Voor meer informatie, bekijk ons retourbeleid op de pagina Verzenden, Retourneren en Garantie.

 

Indien u het product in de Europese Unie hebt aangeschaft, geldt voor uw aankoop het wettelijke recht op vervanging of reparatie binnen een periode van twee (2) jaar na ontvangst van het product indien het product een defect vertoont zonder gebruikersschade of niet werkt zoals geadverteerd.

 

Naar eigen oordeel van FITAGE kan het u worden toegestaan bepaalde producten te kopen via Amazon.com ("Amazon"), Bol.com ("Bol.com"), Blokker.nl ("Blokker") of andere online marktplaatsen, of door gebruik te maken van de betalingsverwerkingsdiensten van iDeal, Bancontact en PayPal.com ("PayPal"), samen de (“betalingsmethoden”). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze marktplaatsen en betalingsmethoden derden zijn, en dat als u ervoor kiest om een deel van uw aankoop via deze derden te voltooien, uw aankoop onderworpen kan zijn aan de servicevoorwaarden, het privacybeleid, het terugbetalingsbeleid en ander beleid en overeenkomsten van deze partijen. Het is aan u om u vertrouwd te maken met het beleid en de overeenkomsten van deze derden.

 

Toestemming om de website te gebruiken

Op voorwaarde dat u deze overeenkomst naleeft, verleent FITAGE u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare zoals in deze overeenkomst vermeld, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot de website voor persoonlijk gebruik.

 

Deze licentie omvat niet, en u mag niet:

  • Inhoud van de website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website), materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven.
  • Inhoud van de website in het openbaar tonen
  • Inhoud van de website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden
  • Inhoud van de website bewerken of anderszins wijzigen
  • Inhoud van de website te herdistribueren, behalve voor inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie
  • Tenzij anders vermeld, bezitten FITAGE en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud van de website, en alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden aan FITAGE.

 

Uitsluiting van medische aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de diensten geen medisch advies, diagnose of behandeling bieden. Vertrouwen op de verstrekte informatie is uitsluitend op eigen risico. Deze diensten en alle materialen zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De verstrekte informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Win altijd het advies in van uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener met vragen over een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies of stel het inwinnen ervan nooit uit vanwege de inhoud van de sites of mobiele toepassingen. Als u een medisch noodgeval heeft, bel dan onmiddellijk uw arts of het alarmnummer. Zoals hieronder nader uiteengezet, is FITAGE niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit de diensten en materialen.

 

Gebruikersaccount, nauwkeurigheid en veiligheid

Gebruikersaccount

Voor toegang tot en gebruik van bepaalde delen van de website kan u worden gevraagd een gebruikersaccount ("account") aan te maken en informatie te verstrekken waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. U verklaart en garandeert dat alle gebruikersinformatie die u verstrekt in verband met uw account en uw gebruik van de website actueel, volledig en nauwkeurig is, en u stemt ermee in dat u die informatie zo nodig bijwerkt om de volledigheid en nauwkeurigheid ervan te handhaven door uw persoonlijke profiel bij te werken. U stemt ermee in dat u geen valse informatie zult verstrekken (inclusief maar niet beperkt tot een gebruikersnaam, afbeelding of profiel) om u opzettelijk en geloofwaardig voor te doen als een andere persoon, hetzij feitelijk of fictief. Indien FITAGE naar eigen inzicht van mening is dat de door u verstrekte informatie niet actueel, volledig of accuraat is, heeft FITAGE het recht u de toegang tot de website te weigeren of uw toegang daartoe te staken. Zie voor aanvullende informatie de privacyverklaring.

 

Accountbeveiliging

Mogelijk wordt u gevraagd een gebruikersnaam, wachtwoord en eventueel andere informatie op te geven om uw account te beveiligen. U bent als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord. U mag de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere persoon niet gebruiken, noch mag u uw gebruikersnaam en wachtwoord delen, noch mag u enig authenticatiemechanisme dat de invoer van gebruikersnamen, wachtwoorden of andere informatie vereist, omzeilen om ongeautoriseerde toegang tot de website te verkrijgen. U stemt ermee in FITAGE onmiddellijk in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account. FITAGE is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt doordat iemand anders uw account gebruikt, met of zonder uw medeweten. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die FITAGE, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, adviseurs, agenten en vertegenwoordigers lijden als gevolg van het gebruik van uw account door iemand anders.

 

Verboden handelingen

FITAGE legt bepaalde beperkingen op aan uw gebruik van de diensten. Elke schending van dit artikel kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

U mag de diensten niet gebruiken op een manier die schade aan de diensten of een beperking van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de diensten veroorzaakt of kan veroorzaken, of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.

U mag de diensten niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirussen, Trojan Horse, computerworm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware.

U mag op of met betrekking tot de website geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (met inbegrip van maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en data harvesting) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FITAGE.

 

U mag zich op de diensten niet inlaten met het volgende gedrag, dat uitdrukkelijk verboden is: (a) het verstrekken van valse, misleidende of onjuiste informatie aan FITAGE of enige andere persoon in verband met de diensten; (b) het zich voordoen als, of anderszins een verkeerde voorstelling geven van verbondenheid, connectie of associatie met een persoon of entiteit; (c) het verkrijgen van toegang tot inhoud of gegevens die niet voor u bestemd zijn, of het inloggen op een server of account waartoe u geen toegang hebt; (d) het trachten de kwetsbaarheid van de diensten, of een geassocieerd systeem of netwerk, te peilen, te scannen of te testen, of het doorbreken van beveiligings- of authenticatiemaatregelen zonder de juiste toestemming; (e) het verstoren of proberen te verstoren van het gebruik van de website door een andere gebruiker, host of netwerk, inclusief (zonder beperking) door het indienen van malware of het uitbuiten van kwetsbaarheden in de software; (f) vervalsen, wijzigen of vervalsen van netwerkpakket- of protocolheaders of metadata in enig verband met of verzending naar de website (bijvoorbeeld SMTP e-mailheaders, HTTP-headers of Internet Protocol pakketheaders); (g) aanmaken van extra accounts om uw (of andermans) bedrijf te promoten, of anderen daartoe aanzetten; of (h) iemand betalen voor interacties op onze diensten en website.

U mag de diensten niet gebruiken om ongevraagde commerciële berichten te verzenden.

U mag de diensten niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FITAGE.

 

Gebruikersinhoud

In deze gebruiksvoorwaarden betekent "uw gebruikersinhoud" materiaal (inclusief, zonder beperking, tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u indient bij de diensten, voor welk doel dan ook.

U verleent FITAGE een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media. U verleent FITAGE ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een actie in te stellen wegens inbreuk op deze rechten, op voorwaarde echter dat FITAGE geen actie zal instellen wegens inbreuk op door u geplaatste productrecensies zonder uw uitdrukkelijke verdere toestemming.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen tegen u, FITAGE of een derde (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving).

U mag geen gebruikerscontent naar de website sturen die het onderwerp is of ooit is geweest van dreigende of feitelijke juridische procedures of andere soortgelijke aanklachten.

FITAGE behoudt zich het recht voor om materiaal dat is ingediend bij de diensten, of opgeslagen op de servers van FITAGE, of gehost of gepubliceerd op de website of sociale mediapagina's zonder voorafgaande kennisgeving te bewerken of te verwijderen.

Niettegenstaande FITAGE rechten onder deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, verbindt FITAGE zich er niet toe de indiening van dergelijke inhoud op, of de publicatie van dergelijke inhoud op, de Website of sociale mediapagina's te controleren.

 

Geen websitegarantie en disclaimer van andere garanties; Beperking van aansprakelijkheid

De diensten worden geleverd “zoals ze zijn”. Voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, wijst FITAGE namens zichzelf, licentiegevers en leveranciers  uitdrukkelijk alle garanties af. Expliciet of impliciet, met betrekking tot de diensten, voortvloeiend uit de wet of anderszins, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, geen bezwaring of eigendom, naast eventuele garanties die voortvloeien uit de gang van zaken, gebruik of handelspraktijken. Noch FITAGE, noch haar licentiegevers of leveranciers garanderen dat de diensten aan uw eisen zullen voldoen, of dat de werking van de diensten ononderbroken foutloos zal zijn. FITAGE wijst alle impliciete aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit de levering van diensten op grond van deze overeenkomst, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) fouten, weglatingen, onderbrekingen, vertragingen, onrechtmatig handelen, fouten, voorstellingen of andere gebreken die voortvloeien uit het niet leveren van de diensten, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door handelen of nalaten, of enige andere schade die zich voordoet. FITAGE is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of strafschade (met inbegrip maar niet beperkt tot schadevergoedingen voor gederfde winst of gederfde inkomsten), ongeacht of deze is veroorzaakt door het handelen of nalaten van FITAGE, bedrijfspartijen, of FITAGE-gebruikers, of hun agenten of vertegenwoordigers.

 

Uw verantwoordelijkheid voor verlies of schade; back-up van gegevens

U stemt ermee in dat uw gebruik van de diensten voor uw eigen risico is. U zult FITAGE of haar licentiegevers en leveranciers, voor zover van toepassing, niet verantwoordelijk houden voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw toegang tot en/of gebruik van de diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig verlies of schade aan uw computers, mobiele apparaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot tablets en/of smartphones, of gegevens. De diensten kunnen bugs, fouten, problemen of andere beperkingen bevatten.

 

Beperking van aansprakelijkheid

UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL ZAL FITAGE OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, VERLIES VAN PRIVACY, KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, NIET-NAKOMING VAN ENIGE VERPLICHTING, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GOEDE TROUW OF REDELIJKE ZORG, NALATIGHEID OF ANDERSZINS, ONGEACHT DE VOORZIENBAARHEID VAN DEZE SCHADE OF VAN ENIG ADVIES OF KENNISGEVING AAN FITAGE OF HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SCHADE VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE OF VORM VAN ACTIE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EEN REDELIJKE TOEWIJZING VAN RISICO VERTEGENWOORDIGT EN EEN FUNDAMENTEEL ELEMENT IS VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN FITAGE EN U. DE DIENSTEN ZOUDEN NIET WORDEN GELEVERD ZONDER DEZE BEPERKINGEN.

 

Toepassing van disclaimers

De bovenstaande disclaimers, afstandsverklaringen en beperkingen beperken op geen enkele wijze enige andere afwijzing van garanties of enige andere beperking van aansprakelijkheid in enige andere overeenkomst tussen u en FITAGE of tussen u en een de licentiegevers en leveranciers. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde impliciete garanties of de beperking van bepaalde schade niet toegestaan, zodat sommige van de uitsluitingen, verklaringen van afstand en beperkingen van aansprakelijkheid in dit document mogelijk niet op u van toepassing zijn. U kunt ook andere rechten hebben onder de toepasselijke wetgeving en niets in deze gebruiksvoorwaarden, ook niet onder de beperkte garantie, zal uw rechten onder de toepasselijke wetgeving beperken of uitsluiten wanneer dergelijke rechten niet kunnen worden beperkt of uitgesloten.

FITAGE haar licentiegevers en leveranciers zijn beoogde derden-begunstigden van deze disclaimers, afstandsverklaringen en beperkingen. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u verkregen via de website of anderszins, doet afbreuk aan de disclaimers of beperkingen in deze paragraaf.

 

Geen advies

Niets op de website vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Indien u advies nodig heeft met betrekking tot een juridische, financiële of medische kwestie dient u een geschikte professional te raadplegen.

 

Toestemming voor het ontvangen van elektronische berichtgeving van FITAGE

Door een account aan te maken en uw e-mailadres aan FITAGE te verstrekken, stemt u uitdrukkelijk in met het ontvangen van elektronische en andere communicatie van FITAGE, op korte termijn en periodiek, waaronder e-mailberichten. Deze communicatie gaat over uw aankopen, uw vragen over klantenservice, nieuwe productaanbiedingen, promoties en andere zaken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van elektronische promotionele communicatie door de afmeldingsinstructies in elke communicatie te volgen, of door contact op te nemen met FITAGE. Uw verzoek tot afmelding geldt alleen voor promotionele communicatie en beperkt niet FITAGE mogelijkheden om contact met u op te nemen over uw aankopen, account, of om u te voorzien van updates van deze overeenkomst of het privacybeleid. U stemt ermee in dat deze elektronische communicatie voldoet aan alle wettelijke vereisten dat communicatie of kennisgevingen aan u schriftelijk plaatsvinden.

 

Intellectueel eigendom

U verklaart en garandeert dat u bij het gebruik van de diensten alle toepasselijke wetten zult naleven en de intellectuele eigendomsrechten van anderen zult respecteren. Uw gebruik van de diensten wordt te allen tijde beheerst door en is onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten inzake intellectuele eigendom. U stemt ermee in geen inhoud, informatie of andere materialen te uploaden, te plaatsen, over te dragen, weer te geven, uit te voeren of te verspreiden die inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

Handelsmerken

FITAGE en het FITAGE-logo (gezamenlijk de " FITAGE-merken") zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van FITAGE BV. Andere handelsmerken, websitemerken, afbeeldingen, logo's en domeinnamen die ergens op, via of in verband met de diensten verschijnen, kunnen handelsmerken van derden zijn. Noch uw gebruik of aankoop van de diensten, noch deze overeenkomst verlenen u enig recht, titel of belang in, of enige licentie voor het reproduceren of anderszins gebruiken van de FITAGE-merken of handelsmerken, websitemerken, afbeeldingen, logo's of domeinnamen van derden.

 

Auteursrechten

Alle inhoud en andere materialen die beschikbaar zijn via de diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het FITAGE-logo, ontwerp, tekst, afbeeldingen en andere bestanden, en de selectie, ordening en organisatie daarvan, zijn eigendom van FITAGE B.V. of zijn eigendom van FITAGE haar licentiegevers en leveranciers. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, verleent noch uw gebruik of aankoop van de diensten, noch deze overeenkomst u enig recht, titel of belang in dergelijke materialen. U stemt ermee in geen eigendomsvermeldingen te wijzigen of te verwijderen van materialen die zijn afgedrukt of gedownload van de Website.

 

Copyright Klachten

FITAGE respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op via support@fitage.nl.

 

Redelijkheid

Door gebruik te maken van de diensten stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de disclaimer van de diensten redelijk zijn.

Indien u ze niet redelijk acht, dient u de diensten niet te gebruiken.

 

Andere partijen

De website kan gekoppeld zijn aan de websites van derden ("websites van derden"), waarvan sommige relaties kunnen hebben met FITAGE en andere niet. FITAGE heeft geen controle over de inhoud en prestaties van websites van derden. FITAGE heeft het materiaal, met inbegrip van computersoftware of andere goederen of websites, dat op websites van derden beschikbaar wordt gesteld, niet gecontroleerd en kan dit ook niet controleren. FITAGE verklaart, garandeert of onderschrijft dan ook geen websites van derden, noch de nauwkeurigheid, actualiteit, inhoud, geschiktheid, rechtmatigheid of kwaliteit van de informatie, het materiaal, de goederen of de websites die via websites van derden beschikbaar zijn. FITAGE wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor enige schade of andere schade, aan u of aan derden, als gevolg van uw gebruik van websites van derden, en u gaat ermee akkoord deze op u te nemen.

U aanvaardt dat FITAGE er als entiteit met beperkte aansprakelijkheid belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen persoonlijke vordering zult instellen tegen functionarissen of werknemers van FITAGE, of tegen bedrijfspartijen, met betrekking tot verliezen die u lijdt in verband met de diensten.

Onverminderd het voorgaande stemt u ermee in dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de disclaimer de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van FITAGE beschermen, evenals FITAGE en de ondernemingspartijen.

 

Onuitvoerbare bepalingen

Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden onuitvoerbaar is of wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, zal dat geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden.

 

Vrijwaring

Zonder enige vrijwaringsbepaling van deze overeenkomst te beperken, gaat u (de "schadeloossteller") ermee akkoord FITAGE en de bedrijfspartijen (gezamenlijk de "schadeloosgestelden") te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, acties, eisen, rechtszaken en andere procedures (individueel, "claim", en gezamenlijk, "Claims"), met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten en honoraria, en de enige en exclusieve controle over de verdediging van elke actie aan FITAGE geven, met inbegrip van de keuze van een juridisch adviseur en alle daarmee verband houdende schikkingsonderhandelingen, die voortvloeien uit of verband houden met: (i) de relatie tussen u en FITAGE, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, onjuiste voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie; (ii) uw schending van deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige verklaring of garantie in deze overeenkomst; (iii) uw toegang tot of gebruik van de website, of producten, of diensten; (iv) uw verstrekking aan FITAGE of een van de gevrijwaarden van informatie of andere gegevens; (v) uw schending of vermeende schending van buitenlandse of binnenlandse, internationale, federale, staats- of lokale wet- of regelgeving; (vi) uw schendingen van de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot verboden gebruik van de website en ander verboden gedrag; of (vii) uw schending of vermeende schending van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

De gevrijwaarden hebben elk het individuele recht, maar niet de verplichting, om via een raadsman van hun keuze deel te nemen aan elke verdediging door u van een claim waarvoor u verplicht bent enige, elke en/of alle gevrijwaarden te verdedigen, te vrijwaren of schadeloos te stellen. U mag geen enkele claim schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken bedrijfspartijen.

 

Beëindiging

Zonder enige andere bepaling van deze overeenkomst te beperken, behoudt FITAGE zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, het gebruik van de diensten aan een persoon te ontzeggen om welke reden dan ook of om geen enkele reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending of vermoede schending van een verklaring, garantie of convenant in deze overeenkomst, of van toepasselijke wet- of regelgeving. Deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd als u een van de verklaringen, garanties of convenanten in deze overeenkomst schendt. Een dergelijke beëindiging vindt automatisch plaats en vereist geen actie van FITAGE.

 

Effect van beëindiging

Elke beëindiging van deze overeenkomst beëindigt automatisch alle rechten en licenties die op grond van deze overeenkomst aan u zijn verleend, met inbegrip van alle rechten op het gebruik van de diensten. Bij beëindiging kan FITAGE, zonder daartoe verplicht te zijn, naar eigen goeddunken alle diensten intrekken en/of al uw persoonsgegevens en andere bestanden of informatie die u aan FITAGE ter beschikking hebt gesteld of die anderszins verband houden met uw gebruik van de diensten, uit de systemen van FITAGE verwijderen. Bij beëindiging zult u elk gebruik van de diensten staken.

Na beëindiging behoudt FITAGE zich het recht voor alle middelen uit te oefenen die zij nodig acht om uw ongeoorloofd gebruik van de Diensten te voorkomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot technologische barrières zoals IP-blokkering en rechtstreeks contact met uw Internet Website Provider.

 

Beëindiging

Bij beëindiging worden alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien beëindigd, behalve dat de volgende artikelen na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven: Secties 1-4 en 6-27.

 

Geschillenbeslechting

Verplichte arbitrage van geschillen. U en wij komen overeen dat elk geschil, claim of controverse voortvloeiend uit of verband houdend met deze gebruiksvoorwaarden, de diensten, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan of het gebruik van de diensten (de "geschillen"), met inbegrip van geschillen tussen u en de bedrijfspartijen, FITAGE haar licentiegevers of leveranciers, uitsluitend zal worden opgelost door middel van bindende, individuele arbitrage, en niet in een collectieve, representatieve of geconsolideerde actie of procedure. Behalve dat (1) u kunt proberen een geschil op te lossen in een kleine rechtbank als het daarvoor in aanmerking komt; en (2) we behouden elk het recht om een voorlopige of andere billijke voorziening te vragen bij een bevoegde rechtbank om inbreuk op of verduistering van onze respectievelijke intellectuele eigendomsrechten te voorkomen (of te verbieden). Deze arbitrageclausule belet partijen niet om bij een rechtbank van een bevoegde jurisdictie voorlopige oplossingen te zoeken ter ondersteuning van de arbitrage. Voor Europese geschillen betekent "bevoegde rechtbank" elke staatsrechtbank: (1) die bevoegd is over het onderwerp; en (2) die gevestigd is in Zuid-Holland.

Opt-out. U behoudt het recht om volledig af te zien van arbitrage en elk geschil te berechten dat anders onderworpen zou zijn aan arbitrage als u ons schriftelijk op de hoogte stelt van uw wens dit te doen per gewone post naar de klantenservice van FITAGE, gevestigd te Kabelweg 80, 2371 DX Roelofarendsveen binnen 30 dagen nadat u voor het eerst akkoord gaat met deze voorwaarden.

De taal in deze overeenkomst moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de eerlijke betekenis ervan en niet strikt in het voordeel of het nadeel van een der partijen.

 

Kennisgevingen

Alle kennisgevingen die krachtens deze overeenkomst moeten of mogen worden gedaan, moeten schriftelijk worden gedaan. FITAGE geeft kennisgevingen per e-mail aan het meest recente e-mailadres, indien aanwezig, dat door de beoogde ontvanger aan FITAGE is verstrekt. U stemt ermee in dat elke van FITAGE elektronisch ontvangen kennisgeving voldoet aan de wettelijke eis dat een dergelijke kennisgeving schriftelijk moet zijn. U bent er als enige verantwoordelijk voor dat uw e-mailadres in het bestand van FITAGE juist en actueel is, en kennisgevingen aan u worden geacht effectief te zijn zodra FITAGE een e-mail naar dat adres stuurt. U dient elke kennisgeving aan FITAGE te doen door deze aan ons te zenden via support@fitage.nl.

 

Overdracht

FITAGE mag de rechten en/of verplichtingen van FITAGE onder deze gebruiksvoorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder u daarvan in kennis te stellen of uw toestemming te verkrijgen. U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.

 

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan werd geschrapt, wordt dat deel geacht te zijn geschrapt en blijft de rest van de bepaling van kracht.

 

Geen verklaring van afstand

Wanneer een partij afstand doet van een bepaling of voorwaarde van deze overeenkomst, of van een schending in een bepaald geval, doet dit geen afstand van die bepaling of voorwaarde of van een latere schending.

 

Onafhankelijke contractanten

U en FITAGE zijn onafhankelijke contractanten en deze overeenkomst beoogt of creëert geen agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgeverrelatie.

 

Geen derden-begunstigden

Er zijn geen derde-begunstigden van deze overeenkomst, met de volgende uitzonderingen: de bedrijfspartijen, de schadeloosgestelden en FITAGE haar licentiegevers en leveranciers (voor zover uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst.

 

Wijzigingen van onze Gebruiksvoorwaarden

Als we besluiten onze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen we de wijzigingsdatum van de gebruiksvoorwaarden hieronder bijwerken. Als de wijziging materieel is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 

Contact opnemen

We verwelkomen feedback. Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over onze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via support@fitage.nl.

Gratis Bezorging

Bij elke bestelling

Voor 17:00 besteld

Morgen in huis

2 Jaar Garantie

100% Kwaliteit

Veilige Betaling

Betrouwbare betaalmethodes